Om Salangen

IMG_5325

Sagfjorden, sommer 2014. FOTO: TOBIAS MIKALSEN

Salangen, kommune i Troms fylke, ligger rundt fjorden Salangen, dens indre del Sagfjorden samt Øvre-Salangen (Salangsdalen), som går fra fjorden til grensen mot Bardu. I Øvre-Salangen renner Salangselva. Salangen kommune omfattet 1964–77 også Lavangen.

 

Natur

Kommunen ligger i sin helhet innenfor de sedimentære bergartene frakambrosilur, for det meste fyllitt og glimmerskifer. På nordsiden av Salangen finnes mindre partier med kalkstein. Det er gjort en rekke funn avmalmforekomster i kommunen, de fleste av disse er jernholdige. En av forekomstene ble drevet en kort tid (1907–12), og leverte da ca. 100 000 tonn jernmalm. Høyeste fjell i kommunen er Hjerttind (1380 moh.) på grensen til Bardu og Sørreisa i nordøst.

 

Bosetning

Bosetningen i Salangen ligger forholdsvis spredt, hovedsakelig langs riksveiene. Kommunens eneste tettsted er administrasjonssenteretSjøvegan (723 innb. 2005). I tiårsperioden 1996–2006 hadde kommunen en reduksjon i folketallet på 8,0 % mot en vekst på 1,6 % i fylket som helhet.

 

Næringsliv

Kommunens viktigste næringsveier etter offentlige forvaltning og annen tjenesteyting er varehandel og hotell- og restaurantdrift, og bygge- og anleggsvirksomhet. Mye av næringsvirksomheten finner en i Salangsverketpå nordsiden av Sagfjorden og i tettstedet og administrasjonssenteret Salangen ved fjordbotnen. Den viktigste beskjeftigelsen i kommunens spredte deler er jord- og skogbruk. Sjøvegan er også regionsenter for de indre deler av Sør-Troms med flere offentlige institusjoner. Av de yrkesaktive har 27 % arbeid utenfor kommunen, de fleste i nabokommunene, 3 % i Tromsø (2001).

 

Samferdsel

Fra Sjøvegan er det forbindelse til E 6 via Rv. 851, som går opp Salangsdalen, eller Rv. 84 over Lavangseidet til Lapphaugen i Lavangen. Rv. 84 fortsetter nordover til Dyrøy og Sørreisa kommuner. Rv. 848 går langs nordsiden av fjorden Salangen og videre over Mjøsundbrua til øyene Andørja og Rolla iIbestad kommune.

 

Offentlige institusjoner

Sjøvegan har videregående skole.

Salangen svarer til Salangen sogn i Salangen prestegjeld, Trondenes prosti iNord-Hålogaland bispedømme, tilhører Salangen lensmannsdistrikt i Midtre Hålogaland politidistrikt, og hører under Ofoten tingrett.

 

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har en skråstilt sølv sel mot en blå bakgrunn; henspiller på kommunenavnet.

Navnet er sammensatt av dyrenavnet sel og angr, ‘selfjorden’.

KIlde: Store Norske Leksikon, http://snl.no/Salangen/kommune, 16.03.2013